Stadgar

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning

I syfte att främja medicinsk vetenskaplig forskning i Sverige såväl som internationellt för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS, bildas denna stiftelse.

§1. Stiftelsens namn skall vara ”Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning”.

§2. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte dels genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående forskare i Sverige eller utomlands, dels genom att lämna ekonomiskt stöd till nationella symposier eller föreläsningar som bidrar till att sprida kunskaper om ALS.

I första hand skall avkastning användas för stiftelsens ändamål. Realisationsvinster, som uppstår i samband med avyttring av stiftelsens värdepapper, får användas för stiftelsens ändamål. Vid extraordinära behov får en fjärdedel (1/4) av värdetillväxten under de senaste fem åren användas. Medel behöver inte delas ut varje år om stiftelsen inte anser det vara motiverat. Stiftelsens medel ska vara placerade, förutom på räntebärande konto i bankinstitut, i sådana aktier, obligationer eller andra värdepapper, som är föremål för notering och handel vid in- eller utländsk fondbörs eller under därmed liknande förhållanden.

§3. Stiftelsen ska förvaltas och företrädas av en styrelse med säte i Stockholm.

§4. Stiftelsen ska bestå av högst Fem (5) och lägst Tre (3) ledamöter. Härjämte kan Två (2) suppleanter utses. Ledamöter i styrelsen utses genom att styrelsen kompletterar sig själv.

Olle Löfgren och Ulrica Dahlberg skall ingå i styrelsen och utse övriga ledamöter och suppleanter.

Mandattiden för styrelseledamöter skall vara två (2) år. Ledamot kan omväljas sedan dennes mandattid utgått. Styrelsen äger utse sekreterare åt stiftelsen.

§5. Styrelsen utser ordförande inom sig.

§6. Styrelsen är endast beslutsför när alla dess ledamöter, eller, om någon eller några är förhindrade att närvara, vederbörande suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

§7. Stiftelsens styrelse är vid placering av stiftelsens tillgångar inte bunden till viss eller vissa placeringsobjekt. Stiftelsens värdehandlingar skall förvaras hos styrelsen.

§8. Stiftelsen ska föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter och årligen avsluta desamma. Räkenskapsåret skall avse kalenderår. Styrelsen skall årligen fyra månader efter räkenskapsårets utgång över förvaltningen avgiva årsredovisning efter som följer av 3 kapitlet Stiftelselagen.

§9. Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelse av den eller de som styrelsen därtill utser.

§10. Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga i stiftelsens verksamhet.

§11. Inget arvode skall utgå till styrelseledamot.

§12. Vid stiftelsens sammanträden skall protokoll föras, som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

13. Styrelsen kan inrätta ett vetenskapligt råd, bestående av forskare som har till uppgift att vara styrelsen behjälpliga vid utdelning av stiftelsens medel och vid anordnande av symposier. Styrelseledamot kan även ingå i vetenskapliga rådet.

§14. För granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse en auktoriserad/godkänd revisor jämte suppleant som utses för en tid av Två (2) år.

§15. Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämningen, får ske genom enhälligt styrelsebeslut. (Ändring av stiftelsens ändamål får inte ske utan Kammarkollegiets eller Regeringens godkännande)

§16. Beslut om stiftelsens upphörande eller upplösning fattas i enlighet med lag. För beslut om stiftelsens upphörande gäller att samtliga styrelseledamöter skall vara närvarande och att styrelsen ska vara enig. Vid upplösningen skall stiftelsens kvarvarande medel överlämnas till annan stiftelse, sammanslutning eller förening, vars huvudsakliga ändamål sammanfaller med denna stiftelses ändamål.