Så beslutar vi om vilken forskning som vi finansierar

Granskning av inkomna ansökningar och utdelade forskningsanslag

För att säkerställa att stiftelsen stöder den mest lovande och högkvalitativa forskningen genomgår alla forskningsansökningar en granskning av stiftelsens granskningskommitté. Genom att ge en gåva till Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning kan du vara säker på att dina pengar går till forskning som håller högsta vetenskapliga standard.

Vilka bedömer inkomna ansökningar?

Granskningskommitténs uppdrag är att tillhandahålla stiftelsens styrelse vetenskaplig expertis som stöd för sina beslut om anslag. Tre forskare från Sverige och Norge finns representerade i den vetenskapliga kommittén:

  • Kaj Blennow, PhD., Karolinska institutet, Sverige
  • Eric Westman, PhD, Karolinska institutet, Sverige
  • Ole-Björn Tysnes, PhD., Bergen universitetssjukhus, Norge

Kriterier

Varje ledamot av granskningskommittén ska inför kommitténs årliga förfarande gå igenom samtliga ansökningar som ingår i ansökningsomgången och tilldela ansökan preliminära betygspoäng utifrån fyra baskriterier. Baskriterierna är:

  • Frågeställning
  • Metodik
  • Kompetens
  • Genomförbarhet

Ekonomisk uppföljning av beviljade anslag

För att säkerställa att stiftelsens resurser används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, är forskare som beviljats anslag skyldiga att årligen rapportera om användningen av medlen. Stiftelsen samarbetar med en extern revisionsbyrå som granskar den ekonomiska återredovisningen och säkerställer att anslagen används enligt deras avsedda syfte.