Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forsknings Integritetspolicy

1. Inledning

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning, organisationsnummer 802424-7192 (”Stiftelsen”). Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Stiftelsen. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter, och du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering genom att vända dig till oss (se kontaktuppgifterna i punkt 10).

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) har tre syften:

 1. Att förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna hantera din gåva eller ditt ärende till oss,
 2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – respektive inte gör – med den, och
 3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

Den information som vi samlar in om dig har en koppling till vårt ändamål; att samla in och ge pengar till forskning och informationsspridning om ALS. Vi använder inte informationen till något annat.

Stiftelsen kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

 

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

I stora drag finns det två kategorier av information som vi samlar in:

 1. Information som vi måste ha för att kunna administrera din gåva som givare, och
 2. Information som vi kan använda för att kunna hantera din ansökan om sökta medel till och informationsspridning.

2.1 Personuppgifter när du skänker minnes- eller högtidsgåvor

När du ger en minnes- eller högtidsgåva behandlar vi ditt namn som givare och namnet på den som ska uppmärksammas möjligen din adress (e-post eller postadress) samt den adress gåvobevis ska skickas till i enlighet med den instruktion vi fått. Vid högtidsgåvor vid födelsedagar kommer mottagarens födelsedatum att indirekt behandlas. Detta gör vi för att kunna administrera din gåva i enlighet med din instruktion. 

2.2 När du gör en bank- eller postgiroöverföring

När du ger en gåva via Plusgiro behandlar vi ditt bankuppgifter samt namn p.g.a. att dessa uppgifter framgår från banköverföringen. Stiftelsen kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera gåvorna, uppfylla bokföringslagen och ibland skicka tackhälsningar till trogna givare. 

2.3 När du betalar med kort

När du ger en gåva genom att betala med ditt konto- eller kreditkort behandlar vi dina bankuppgifter samt namn p.g.a. att dessa uppgifter framgår från banköverföringen. Stiftelsen kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera gåvorna, uppfylla bokföringslagen och ibland skicka tackhälsningar till trogna givare.

2.4 När du skänker gåvor via Swish

När du ger en gåva via Swish behandlar vi ditt telefonnummer samt namn p.g.a. att dessa uppgifter framgår från banköverföringen. Stiftelsen kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera gåvorna, uppfylla bokföringslagen och skicka tackhälsningar till trogna givare.

2.5 När du skänker gåvor via Facebook

När du ger en gåva via Facebook får vi inte tillgång till annan information om dig än att din facebookprofil har skänkt en gåva med ett visst belopp.

2.6 När du söker medel från Stiftelsen

När du söker medel från Stiftelsen behandlar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, ort, arbetsgivare och ditt CV. Stiftelsen kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera din ansökan om medel och utvärdera lämpligheten att stödja ditt projekt. 

2.7 Personuppgifter i mail och supportärenden

I vissa fall kan det hända att du kontaktar oss med frågor eller av annan anledning, exempelvis via e-post eller telefonsamtal. Vid sådana ärenden sparar vi din e-postadress och de kontaktuppgifter du kan komma att lämna till oss i och med sådan kontakt för att hantera din fråga.

2.8 Personuppgifter vid anmälningar till evenemang

När du anmäler dig till evenemang samlar vi in ett antal personuppgifter om dig, exempelvis för- och efternamn men även i vissa fall allergier. Detta är för att kunna upprätta deltagarlistor till evenemangen, säkerställa att dina matpreferenser blir tillgodosedda och skydda deltagarnas hälsa vid allergier.

2.9 Personuppgifter som samlas in när du använder webbplatsen

När du använder webbplatsen registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen.

För mer information om cookies och syftet med att vi använder cookies se vår Cookiepolicy.

2.10 Personuppgifter som samlas in när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress. Stiftelsen kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka personliga nyhetsbrev till dig.

 

3. När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när:

 • Du ger en gåva,
 • Du anmäler dig till ett av våra evenemang,
 • Du ansöker om medel,
 • Du besöker vår hemsida och godkänner att vi samlar in cookies avseende din användning,
 • Du kontaktar oss via telefon eller e-post med frågor.

 

4. Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder dina personuppgifter till att:

 • Administrera dina gåvor,
 • Administrera din ansökan om medel,
 • Bjuda in och arrangera evenemang i enlighet med dina matpreferenser,
 • Analysera hur användandet nyttjar vår hemsida.
 • Kommunicera med dig avseende de frågor du vänt dig till oss med.

5. Hur delar vi informationen med andra ?

Stiftelsen använder sig av ett antal databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt. Vi ingår alltid avtal med dessa externa parter som lyder under sekretess och uppfyller de krav som ställs i gällande lag på hur överföring av personuppgifterna får ske samt hur dina personuppgifter får behandlas. På så sätt garanteras säkerheten samt sekretessen avseende dina personuppgifter.

6. Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Stiftelsen ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Stiftelsen kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du som individ har ett antal rättigheter under gällande lag. Du har rätt att:

 1. Få tillgång till dina personuppgifter
  • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna (s.k. registerutdrag) lämna ut information om de personuppgifter som vi har om dig, om inte det finns ett behov av att förlänga tiden med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden.
  • Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
  • Stiftelsen kan komma att neka dig tillgång om begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller om personuppgifterna inte får lämnas ut enligt annan lagstiftning.
  • Registerutdraget tillhandahålls kostnadsfritt. Stiftelsen har dock rätt att ta ut en rimlig avgift för de administrativa kostnaderna som registerutdraget innebär för ytterligare kopior som den registrerade begär eller om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.
 2. Kräva rättelse av dina personuppgifter
  • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig, om inte det finns ett behov av att förlänga tiden med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden.
 3. Kräva radering av dina personuppgifter
  • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid behov kan tiden komma att förlängas med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden.
  • Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan och får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.
 4. Kräva begränsning av behandling
  • Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
  • Stiftelsen kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de bolag som Stiftelsen har lämnat ut dina personuppgifter till (se punkt 5 ovan).
 5. Kräva dataportabilitet
  • Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta oss om du vill veta mer!
 6. Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.
  • Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om så är fallet kommer vi att informera dig om skälen.
 7. Kräva att vi upphör att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
  • Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
 8. Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Datainspektionen.
  • Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till Datainspektionen, om du tycker att vi bryter mot Integritetspolicyn, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag.

Om du vill använda någon av dina rättigheter ovan är du välkommen att kontakta Stiftelsen, se kontaktuppgifter finns i punkt 9.

7. Säkerhet

Stiftelsen uppfyller vid var tid gällande lagkrav på säkerhet avseende behandlingen av Personuppgifterna och har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot obehörig åtkomst, modifiering och radering. Åtgärder som vidtagits är bl.a. kryptering, antivirusskydd, brandväggar och behörighetsbegränsning samt strikt behörighetsbegräsning om nödvändigt etc.

8. Ändringar i integritetspolicyn

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Om vi gör väsentliga ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller sms till dig, eller genom en pop-up med information innan det att du får åtkomst till Stiftelsens webbplats. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Om du inte vill fortsätta att använda webbplatsen eller inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter i intressentregistret i enlighet med den nya versionen av Integritetspolicyn, kan du meddela oss så raderar vi dina personuppgifter inom 30 dagar från ditt meddelande. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling.

 

9. Kontaktuppgifter

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Postadress:

Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning
c/o von Euler & Partners
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm

E-post:

info@ullacarinstiftelse.se

Telefon:

08 – 660 05 85